Algemene leveringsvoorwaarden

 

Algemene leveringsvoorwaarden Euro BHV B.V. (versie 1.0 – 09 juli 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58387927). Euro BHV B.V.   (Kamer van Koophandel 58387927) gebruikt tevens de volgende handelsnamen: Veiligheidsgroep, BBN Brandwachten en Brandbeveiliging Nederland.

Artikel 1: Toepassing        

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle  aanbiedingen van Euro BHV  B.V., verder te noemen  Euro BHV, en op alle door Euro BHV te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

2. Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de algemene voorwaarden van Euro BHV door de opdrachtgever zijn aanvaard.

3. Mocht de overeenkomst namens de opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze derde er voor in dat de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als het ware hij zelf opdrachtgever.

4. Bijzondere van de algemene voorwaarden van Euro BHV afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Euro BHV wijst de toepasselijkheid van leveringsvoorwaarden van haar contractanten van de hand.

 

Artikel 2: Overeenkomst 

1. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbieding van Euro BHV door de opdrachtgever.

2. Een opdracht tot levering van brandwachtdiensten geschiedt alleen op basis van een schriftelijke opdracht, welke hetzij per mail, post of per fax voor de aanvang van de uit te voeren dienst bij Euro BHV is afgeleverd.

3. Spoedeisende opdrachten kunnen in overleg met de afdeling planning van Euro BHV worden geplaatst. Deze afdeling is 24 uur per dag bereikbaar. Ook bij spoedeisende opdrachten zal de opdrachtgever achteraf de opdracht schriftelijk bevestigingen. 

4. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen  mitsdien door Euro BHV nog na de aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk worden herroepen.

5. Een herroeping zal door Euro BHV uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.

6. Is de aanbieding door een tussenpersoon (vertegenwoordiger) gedaan, dan geldt het bepaalde onder artikel 2 lid 2 en lid 3 dienovereenkomstig.

7. Overeenkomsten betreffen uitsluitend de kern van de prestatie zoals deze in de aanbieding is gespecificeerd. Geen beroep kan gedaan worden en geen rechten kunnen worden ontleend aan algemene informatie die bij Euro BHV of derden aanwezig is dan wel aan buiten de overeenkomst verkregen informatie.

8. Zolang geen volledige betaling van het aan Euro BHV krachtens overeenkomst toekomende heeft plaatsgevonden, blijven de krachtens de overeenkomst door Euro BHV aan de opdrachtgever verstrekte goederen en materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever en eigendom van Euro BHV.

9. De opdrachtgever zal dan ook op generlei wijze gebruik mogen maken van al hetgeen Euro BHV heeft geleverd en al hetgeen ter kennis van de opdrachtgever gebracht is verband houdende met de gesloten overeenkomsten.

 

 

Artikel 3: Omschrijving der werkzaamheden en diensten  

1. De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de aanbieding of de bevestiging van de overeenkomst gespecificeerde leveringen, werkzaamheden en diensten.

2. Alle prestaties die ten gevolge de opdracht door Euro BHV moeten worden geleverd en niet zijn beschreven volgens de in artikel lid 1 genoemde specificatie zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden. Deze bijkomende werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.

3. De brandwachtdiensten zullen verricht worden door erkend opgeleide medewerkenden. In principe worden deze diensten uitgevoerd door vast personeel van Euro BHV, maar in uitzonderingsgevallen worden zij uitgevoerd door ingehuurd of ingeleend personeel.

4. Bij ziekte of uitval van de brandwachtmedewerkende zal Euro BHV zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg dragen.

5. In geval van verlof of vakantie van de brandwachtmedewerkende zal de afdeling planning van Euro BHV in overleg treden met de opdrachtgever.

6. Overwerk is mogelijk na overleg met de coördinator ter plaatse of met de afdeling planning van Euro BHV.

7. Euro BHV is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

8. De brandwachtdienst wordt door de brandwachtmedewerkende uitgevoerd in een persoonlijke kledinguitrusting.

 

Artikel 4: Geheimhouding  

1. Gegevens van een opdracht dan wel een opdrachtgever zullen door Euro BHV zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht tenzij Euro BHV daartoe rechtens verplicht is.

 

Artikel 5: Overmacht    

1. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt door Euro BHV of de door haar ingeschakelde tussenpersonen zonder dat de opdrachtgever of eventuele tussenpersonen aanspraak kan/kunnen maken op schadevergoeding en/of de opdrachtgever de overeenkomst kan ontbinden.

2. De werkzaamheden door Euro BHV of een door Euro BHV ingeschakelde derde, verricht tot aan de opschorting of ontbonden verklaring moeten aan Euro BHV worden vergoed.

3. Onder overmacht wordt onder meer, derhalve niet uitsluitend, verstaan:

a. Oorlog, onrusten, overstromingen en andere rampen.

b. Gebrek aan hulp en brandstoffen, stakingen, uitsluitingen, bedrijfsstoringen, overheidsingrijpen, verkeersstoornissen, abnormale weersomstandigheden e.d., ongevallen, onverschillig of een en ander plaatsvindt in het bedrijf van Euro BHV dan wel in de toeleverende bedrijven of transportondernemingen dan wel op de door Euro BHV te gebruiken locatie.

c. Zodanige wijzigingen in omstandigheden dat (verdere) nakoming van de verplichtingen voor Euro BHV zo bezwaarlijk wordt dat deze redelijkerwijze niet van Euro BHV kan worden verlangd.

d. Het in gevaar komen van de veiligheid van de medewerkers van Euro BHV dan wel de door Euro BHV ingeschakelde derde, door welke omstandigheden dan ook.

4. In geval van overmacht heeft Euro BHV het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever of de door de opdrachtgever ingeschakelde tussenpersonen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid    

1. Euro BHV aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever dan wel diens tussenpersoon geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering vermeerderd met het eigen risico.

2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst met een maximum van € 2.500,–

3. Euro BHV is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Euro BHV of haar leidinggevende ondergeschikten.

5. De verzekeringspolis ligt ter inzage op kantoor van Euro BHV.

 

Artikel 7: Reclame    

1. De opdrachtgever is verplicht terstond na de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, de door Euro BHV geleverde prestaties grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Euro BHV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering Euro BHV wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.

3. De opdrachtgever is gehouden de klachten nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.

4. Euro BHV dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien reclame naar het oordeel van Euro BHV juist is, zal Euro BHV de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde prestatie toe te kennen, hetzij het geleverde, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na terug levering van het aanvankelijk geleverde, dan wel in overleg met de opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing.

5. Euro BHV is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe dan ook genaamd verplicht.

 

Artikel 8: Leveringstermijn     

1. De in de schriftelijke bevestiging genoemde (op)leveringstermijn of de anderszins schriftelijk opgegeven leveringstermijn berust steeds op een schatting omdat in verband met de aard van de werkzaamheden opleveringstermijnen nooit tevoren exact vast te stellen zijn.

  

Artikel 9: Betaling

1. Facturatie van de geleverde brandweerdiensten zal per week na de verrichte dienst geschieden, tenzij anders overeengekomen.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Indien de betaling niet geschiedt binnen de overeengekomen termijn, behoudt Euro BHV het recht voor verdere levering van brandwachtdiensten op te schorten. De opdrachtgever blijft echter verplicht de in de schriftelijke opdracht vermelde diensten te betalen.

4. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder verdere aanmaning(en) of ingebrekestelling(en). De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1 % per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd.

5. Degene die met Euro BHV een overeenkomst sluit is jegens Euro BHV hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien, ook indien die overeenkomst namens derden wordt gesloten.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Euro BHV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7. Als er een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig art. 6:44 BW eerst in mindering gebracht op de verschenen rente en kosten.

  

Artikel 10: Incasso

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Daartoe zal de hoofdsom verhoogd worden met € 37,50 aan administratiekosten. Deze bedragen kunnen middels eenvoudige mededeling door Euro BHV gewijzigd worden.

2. Euro BHV is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zodanig geval is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom inclusief opgevallen rente, met een minimum van € 50,00.

3. Naast de incasso- en administratiekosten wordt opdrachtgever registratiekosten van € 25,00 in rekening gebracht.

4. De kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden niet beperkt tot de forfaitaire bedragen zoals door de gerechtelijke instanties gehanteerd volgens het zogenaamde liquidatietarief, maar omvatten de daadwerkelijk door Euro BHV in rekening gebrachte kosten zoals de deurwaarders-, advocaat-, procureurskosten en kosten van derden gemaakt ten behoeve van de procedure.

5. Indien Euro BHV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen deze worden doorgerekend aan opdrachtgever.

6. Euro BHV houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met  een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door Euro BHV toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 11: Overname personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen en binnen zes maanden na afloop daarvan geen personeel van opdrachtnemer in dienst nemen en/of door personeel van opdrachtnemer werkzaamheden voor hem of derden laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 15.000,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1000,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

  

Artikel 12: Annulering

In geval van annulering van de overeenkomst, is de opdrachtgever van Euro BHV een schadeloosstelling van 15% van het door Euro BHV ingevolge de overeenkomst in rekening te brengen bedrag inclusief omzetbelasting verschuldigd, onverminderd het recht van Euro BHV op volledige schadevergoeding indien daartoe grond bestaat.

  

Artikel 13: Toepasselijk Recht

1. Op alle door Euro BHV te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoering van die overeenkomsten buiten Nederland plaatsvindt, het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.

2. Alle geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten, de uitvoering hiervan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechterlijke instantie in het Arrondissement Noord Holland. 

Euro BHV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 58387927.

Euro BHV Cursus

BHV cursus volgen?

Euro BHV Cursus

BHV op locatie

EuroBHV verzorgt de complete bedrijfshulpverlening opleiding en de herhaling bedrijfshulpverlening in 1dag, ook bij u op locatie. Onze gecertificeerde BHV instructeur komt naar iedere gewenste locatie in Nederland.

Direct afspraak maken